Obsah

Zpět

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitosti

oznámení o konání revize v obci Souňov (173.54 kB)

 

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Souňov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-7/2022-205,
že v katastrálním území Souňov obce Souňov bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 11.5.2022 přibližně do 5.12.2022.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního
úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu
potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit
do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna
na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:

Vyvěšeno: 6. 5. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět